Binnenste Buiten Leren voor het onderwijs

Het Binnenste Buiten Leren programma biedt een volledige lesmethode die direct toepasbaar is binnen het onderwijs. In het programma wordt aandacht besteedt aan belangrijke thema's die de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied helpt groeien.

Kinderen leren door te doen! Kinderen die goed in hun vel zitten willen leren!

 

We werken op locaties met pony's, waar kinderen in een prettige en veilige leeromgeving in beweging kunnen komen. 

De 5 lessen die op locatie worden verzorgd worden begeleid door 2 gecertificeerde Binnenste Buiten Leren Trainers. Dit zijn Trainers met pedagogische en didactische ervaring opgeleid tot coach.

In de 5 lessen wordt aandacht besteed aan belangrijke thema's die inspelen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in de groep. Hierbij besteden we tevens aandacht aan de ontwikkeling van 21th Century Skills.

Het programma start met een introductie les op school en wordt ook op school afgesloten.

 

Onder het mom van DOEN|ERVAREN|LEREN worden er diverse oefeningen aangeboden waarbij kinderen zelf ervaren door te doen. Bij de opdrachten wordt er zowel met en zonder pony's gewerkt.

Ook de leerkracht neemt deel aan de les en biedt ondersteuning.

 

Dit buitenonderwijs speelt in op de behoefte om in beweging, met dieren, te leren en daarmee een stevige basis te ontwikkelen voor de toekomst!

 

Het Binnenste Buiten Leren programma is geschikt voor elk kind. 

Wat kunt u verwachten?

Het Binnenste Buiten Leren programma wordt aangeboden op diverse locaties in Nederland én België.

Locaties die goed bereikbaar zijn vanaf de omgeving waar de school zich bevindt.

 

Het programma bestaat uit  een introductie les op school, 5 lessen van 2,5 uur op locatie en een afsluitende les op school. Kinderen nemen hieraan deel tijdens schooluren met de gehele groep. De lessen worden begeleid door 2 Binnenste Buiten Leren Trainers.

 

In elke les wordt 1 van de 5 basisthema's behandeld. De kinderen doen praktische opdrachten met de pony's waarbij deze thema's aan bod komen en gezamenlijk besproken worden. Kinderen leren door te doen. Ze gaan, onder begeleiding, zelf ervaren wat wel of juist niet werkt en hoe ze tot een prettige oplossing kunnen komen.

De thema's worden op een duidelijke manier gedemonstreerd door de paardenkudde als voorbeeld te nemen. 

 

De lessen zijn als volgt opgebouwd:

  • Introductieles op school, trainers komen in de klas voor uitleg van het programma en een    introductieopdracht.
  • Les 1: Iedereen is zichzelf in de kudde.
  • Les 2: De taal van de kudde. 
  • Les 3: Mijn plek in de kudde.
  • Les 4: De kracht van de kudde.
  • Les 5: De kudde gaat verder.  
  • Afsluitende les in de klas.

 

 

Les 1 t/m 5 vinden plaats op locatie. De introductieles en de afsluitende les vinden plaats op school.

Bij elke les horen werkboekjes en lessuggesties voor de leerkracht om in de periode na de les met de leerlingen uit te voeren.

Ook krijgen de kinderen bij elk thema een werkboekje voor thuis, om samen met de ouders in te werken. Op deze manier blijven ouders op de hoogte van wat tijdens het BBL traject aan bod komt. Ze kunnen hun kind ondersteunen met dat wat aan bod is geweest middels een duidelijke presentatie.

 

De leerkracht is aanwezig bij alle lessen op locatie en verleent hieraan zijn medewerking. Voor de betrokken leerkracht(en) geldt dat zij vooraf duidelijke instructies over het programma ontvangen.

 

De Binnenste Buiten Leren Trainers illustreren het programma vooraf aan het schoolteam middels duidelijke presentaties en uitleg.

 

Op verzoek kan er een team-ervaring voor de school verzorgd worden voor alle betrokken leerkrachten/begeleiders (bijvoorbeeld als studiedag).


Lesmateriaal

In het Binnenste Buiten Leren programma bouwen we een brug tussen het leerproces van het kind, de leerkracht (de school) en het gezin thuis (ouders/verzorgers).

Om ervoor zorg te dragen dat kinderen het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen is een vertaalslag naar de diverse omgevingen belangrijk.

De omgeving is een belangrijke factor in de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat wij binnen dit programma diverse materialen ter beschikking stellen zodat ook de school en de ouders betrokken zijn bij het leerproces van de kinderen en hieraan kunnen bijdragen.

 

 

Bij dit programma is inbegrepen:

- Lesmateriaal voor de leerkracht in de klas. Dit bestaat uit beeldmateriaal, handleiding bij het bespreken van de thema's en werkvormen in spelvorm die aansluiten bij de leerthema's toe te passen binnen de klas.

- Een werkboekje voor het kind in de klas. In dit werkboekje kan de leerkracht samen met de kinderen opdrachtjes maken en de thema's bespreken in de groep.

- Een werkboekje voor kinderen en hun ouders. In dit werkboekje staan diverse opdrachtjes die ouders samen met de kinderen thuis doen. Ouders leren op deze manier over de leerthema's en de ontwikkeling van hun kind. Ze krijgen daarbij ook praktische tips hoe de thema's en gedrag bespreekbaar te maken. 


Introductie van het programma

Om het Binnenste Buiten Leren programma op een juiste en duidelijke manier te introduceren bij leerkrachten en medewerkers in de school bieden wij een workshop Binnenste Buiten Leren voor Leerkrachten aan.

Deze workshop vindt plaats in een dagdeel. Tijdens het dagdeel krijgen de leerkrachten de inhoudelijke informatie met betrekking tot het programma en gaan ze zelf ook aan de slag met de thema's en werkvormen die bij het programma horen.

De leerkrachten krijgen op deze manier ook de mogelijkheid om zelf te doen, te ervaren en te leren hoe het programma werkt, zodat ze een goede aansluiting kunnen maken naar het leerproces van de kinderen.

 

Voor de ouders wordt er de mogelijkheid tot een ouderavond geboden. Daarnaast worden er diverse brochures en informatiebrieven ter beschikking gesteld waarbij iedereen op een duidelijke manier geïnformeerd wordt over de werkwijze en uitvoering van het programma.